Jakttider 2017 – Småvilt og storvilt

Her finner du oversikt over de nye jakttidene i Norge for perioden 2017 til 2022. Miljødirektoratet fastsetter fangst- og jakttider for fem år av gangen, og nytt av året er at jakttiden på elg blir utvidet fra 25.09-31.10 til 25.09-23.12. Hjortejakta blir som før, 01.09-23.12.

Bakgrunnen for utvidelsen av jakttiden for elg er ifølge Miljødirektoratet et ønske om å minske byråkrati, legge til rette for lokal næringsutvikling og gi større brukergrupper tilgang til elgjakt.

Samtidig pålegges jegere, grunneiere og kommuner et tydeligere ansvar for å sørge for gode løsninger for sambruk av marka gjennom høsten.

Miljødirektoratet har lyttet til NJFF og grunneierne, og kutter ikke vinterjakta på rype i den nye jakttidsforskriften.

Fremmede arter er et stigende problem i Norge og det forekommer blant annet ulovlig import av arter som vaskebjørn. Vaskebjørn kommer derfor inn på lista over fremmede arter med jakttid hele året. Internasjonal erfaring viser at det å kunne felle fremmede arter hele året kan være viktig for å ​hindre at de etablerer seg.

Lov Om Human Jakt

Det forutsettes at all jakt og fangst på dyr skal være human, noe som betyr at dyr aldri skal bli utsatt for unødige lidelser. Som jeger har du et særskilt ansvar for at du ikke påfører dyr mer lidelse enn absolutt nødvendig. Human og sikker jakt og fangst har stått sentralt i den obligatoriske jegeropplæringa siden den ble innført i 1986.

Du har som jeger og fangstmann et ansvar for å sette deg grundig inn i regler om jakt- og fangstutøvelse, slik at du til enhver tid jakter lovlig og på en måte som er allment akseptert. Viltloven, med tilhørende forskrifter, er gjengitt på Lovdata sine sider.

Jaktloven skiller mellom jakt på småvilt og storvilt, og det er ulike krav som stilles til jegere som jakter på disse artene. For å jakte på småvilt må du være fylt 16 år og for å jakte på storvilt må du være fylt 18 år. Fangst kan bare utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe er aldersgrensen 18 år.

Fangst- og jakttider 1. april 2017 – 31. mars 2022

SKARVER
ToppskarvFinnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke01.10 - 30.11
StorskarvI saltvannslokaliteter kan kun ungfugl med hvit buk felles.01.10 - 30.11
StorskarvI ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland fylker10.08 - 23.12
ANDEFUGLER
KortnebbgåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.08 - 23.12
I Finnmark fylke er arten fredet
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner21.08 - 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09 - 23.12
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan fastsette forskrift om innkortet jakttid i Nord-Trøndelag fylke mellom 15.10 og 23.12. Tilsvarende kan Fylkesmannen i Trøndelag fastsette slik forskriftfor hele eller deler av fylket etter sammenslåing.
GrågåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.08 - 23.12
I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Tallvik. Videre nord for E6 fra Tallvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen21.08 - 23.12
Troms og Nordland fylker nord for Rana og Rødøy kommuner15.08 - 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09 - 23.12
Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00–10.00 eller 16.00-22.00.
Brunnakke, krikkand og stokkandHele landet med det unntak som nevnes nedenfor21.08 - 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09 - 23.12
Toppand, kvinand, siland og laksandHele landet10.09 - 23.12
SvartandØstfold10.09 - 23.12
ÆrfuglØstfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.
Det kan kun felles hannfugl av ærfugl.
01.10 - 30.11
HØNSEFUGLER
Jerpe, orrfugl og storfuglHele landet10.09 - 23.12
Lirype og fjellrypeHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.09 - 28.02/29.02
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke10.09 - 15.03
VADERE
HeiloHele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet21.08 - 31.10
EnkeltbekkasinHele landet21.08 - 31.10
RugdeHele landet10.09 - 23.12
DUEFUGLER
RingdueHele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet21.08 - 23.12
SPURVEFUGLER
Gråtrost og rødvingetrostHele landet10.08 - 23.12
NøtteskrikeHele landet med unntak av Finnmark, Troms og Nordland fylker hvor arten er fredet.10.08 - 28.02/29.02
SkjæreHele landet10.08 - 28.02/29.02
KråkeHele landet15.07 - 31.03
RavnHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.08 - 28.02/29.02
Troms og Finnmark fylker10.08 - 15.03
HAREDYR
HareHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.09 - 28.02/29.02
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke.10.09 - 15.03
GNAGERE
EkornHele landet01.11 - 15.03
BeverI de kommuner hvor det er åpnet adgang til beverjakt01.10 - 30.04
Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen: Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold normalt vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid
ROVDYR
RødrevHele landet15.07 - 15.04
RøyskattHele landet21.08 - 15.03
MårHele landet01.11 - 15.03
GrevlingHele landet21.08 - 31.01
GaupeHele landet.
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.
01.02 - 31.03
HJORTEVILT
HjortI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for hjortejakt.01.09 - 23.12
Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på hjort. Startdato kan endres til 5. oktober og/eller sluttdato kan endres til 31. oktober eller 30. november.
ElgI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for elgjakt.25.09 - 23.12
Unntatt: Kommunene Guovdageaidnu - Kautokeino og Kárášjohka - Karasjok.01.08 - 23.11
Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg. Startdato kan endres til 5. oktober og/eller sluttdato kan endres til 31. oktober eller 30. november.

I følgende områder, er det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager:
Akershus: Asker, Bærum, Lørenskog
Buskerud: Hole, de deler av Lier kommune som ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden.
Oslo: De deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Manntjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal.
RådyrI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt.25.09 - 23.12
Voksen rådyrbukkI de kommuner hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt.10.08 - 23.12
VillreinHele landet (alle villreinområder).20.08 - 30.09
FREMMEDE/INTRODUSERTE ARTER
KanadagåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.08 - 23.12
Finnmark og Troms fylker, og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner.21.08 - 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.08 - 23.11
Fylkeskommunen er gitt myndighet til å utvide jakten på kanadagås med inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid, og inntil to måneder forlengelse i etterkant av ordinær jakttid.
StripegåsHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.08 - 23.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09 - 23.12
Fylkeskommunen er gitt myndighet til å utvide jakten på stripegås med inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid, og inntil to måneder forlengelse i etterkant av ordinær jakttid.
Knoppand (moskusand)Hele landet21.08 - 23.12
MandarinandHele landet21.08 - 23.12
StivhaleandHele landet21.08 - 23.12
FasanHele landet01.10 - 15.10
Sørhare og viltlevende kaninHele landet10.09 - 28.02/29.02
BeverrotteHele landet21.08 - 15.05
Bisam (bisamrotte)Hele landet01.04 - 31.03
MårhundHele landet01.04 - 31.03
VaskebjørnHele landet01.04 - 31.03
VillminkHele landet01.04 - 31.03
VillsvinHele landet med det unntak som nevnes nedenfor01.04 - 31.03
Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året
Dåhjort og muflonHele landet25.09 - 23.12

Leave a Reply

Domenet er til salgs