Jakttider – Småvilt

I Norge er det slik at alt vilt i utgangspunktet er fredet, med mindre annet følger av viltloven. Det er derfor kun de artene som er definert i loven som det er tillatt å jakte på. De artene det er lov å jakte på har jakttider, som er regulert gjennom en egen forskrift.

Jaktloven skiller mellom jakt på småvilt og storvilt, og det er ulike krav som stilles til jegere som jakter på disse artene. For å jakte på småvilt må du være fylt 16 år og for å jakte på storvilt må du være fylt 18 år. Fangst kan bare utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe er aldersgrensen 18 år.

NB! Dette er de gamle jakttidene som var gjeldene frem til mars 2017. De nye jaktidene finner du her.

Lov Om Human Jakt

Det forutsettes at all jakt og fangst på dyr skal være human, noe som betyr at dyr aldri skal bli utsatt for unødige lidelser. Som jeger har du et særskilt ansvar for at du ikke påfører dyr mer lidelse enn absolutt nødvendig. Human og sikker jakt og fangst har stått sentralt i den obligatoriske jegeropplæringa siden den ble innført i 1986.

Du har som jeger og fangstmann et ansvar for å sette deg grundig inn i regler om jakt- og fangstutøvelse, slik at du til enhver tid jakter lovlig og på en måte som er allment akseptert. Viltloven, med tilhørende forskrifter, er gjengitt på Lovdata sine sider.

Informasjon om jakt- og fangsttider 1. april 2012 – 31. mars 2017

SKARVER
ToppskarvFinnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke01.1030.11
All storskarvHele landet med de unntak som nevnes nedenfor01.1030.11
Storskarv ungfugl med hvit bukI disse fylkene er det kun tillatt å jakte ungfugl med hvit buk: Møre og Romsdal og
Sør-Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa hvor det er tillatt å jakte all storskarv
01.1030.11
StorskarvI ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylker21.0823.12
ANDEFUGLER
KortnebbgåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.0823.12
I Finnmark fylke er arten fredet
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner21.0823.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.0923.12
GrågåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.0823.12
I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Tallvik. Videre nord for E6 fra Tallvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen21.0823.12
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner15.0823.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.0923.12
Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkesmannen: Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden kan fylkesmannen fastsette når det kan jaktes innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 – 10.00 ut i fra lokal forhold som f.eks soloppgang
Brunnakke, krikkand og stokkandHele landet med det unntak som nevnes nedenfor21.0823.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.0923.12
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksandHele landet10.0923.12
SvartandØstfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker10.0923.12
ÆrfuglØstfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker01.1030.11
HØNSEFUGLER
Jerpe, orrfugl og storfuglHele landet10.0923.12
Lirype og fjellrypeHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.0928.02/
29.02
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke10.0915.03
VADERE OG MÅKER
HeiloHele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet21.0831.10
EnkeltbekkasinHele landet21.0831.10
RugdeHele landet10.0923.12
Gråmåke og svartbakHele landet med det unntak som nevnes nedenfor21.0828.02/
29.02
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.0928.02/
29.02
DUEFUGLER
RingdueHele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet21.0823.12
SPURVEFUGLER
Gråtrost og rødvingetrostHele landet10.0823.12
NøtteskrikeHele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet10.0828.02/
29.02
SkjæreHele landet10.0828.02/
29.02
KråkeHele landet15.0731.03
RavnHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.0828.02/
29.02
Troms og Finnmark fylker10.0815.03
HAREDYR
HareHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.0928.02/
29.02
Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke10.0915.03
GNAGERE
EkornHele landet01.1115.03
BeverI de kommuner hvor det er åpnet adgang til beverjakt01.1030.04
Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen: Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold normalt vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid
ROVDYR
RødrevHele landet15.0715.04
RøyskattHele landet21.0815.03
MårHele landet01.1115.03
GrevlingHele landet21.0831.01
GaupeHele landet01.0231.03
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/Miljødirektoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf forskrift 18. mars 2005 nr 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette
en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det
Fremmede/Introduserte arter
KanadagåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.0823.12
Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner21.0823.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.0923.12
StripegåsHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.0823.12
Den frie jakten på hav og fjord, jf viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.0923.12
Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid. Fylkeskommunen kan utvide jakten på kanadagås og stripegås i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid
Knoppand (moskusand)Hele landet21.0823.12
MandarinandHele landet21.0823.12
StivhaleandHele landet21.0823.12
FasanHele landet01.1015.10.
Sørhare og viltlevende kaninHele landet10.0928.02./
29.02.
BeverrotteHele landet21.0815.05
Bisam (bisamrotte)Hele landet01.0431.03
MårhundHele landet01.0431.03
VillminkHele landet01.0431.03
VillsvinHele landet med det unntak som nevnes nedenfor01.0431.03
Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året
Dåhjort og muflonHele landet25.0923.12

Leave a Reply

Domenet er til salgs